Azylový dům Elim


Adresa zařízení:
Azylový dům Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín


Tel.: 720 736 700

e-mail: ad(at)elimvsetin.cz

Vedoucí Azylového domu Elim: Mgr. Ester Savková

Sociální pracovník: Mgr. Hana Skalková, Bc. Pavlína Zetochová

 

V azylovém domě nabízíme služby a ubytování, které dohromady tvoří ucelený sociální program.

Předpokládá se účast uživatele služeb na řešení svých starostí a pravidelná úhrada za služby.
Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně pod číslem 7667268.
Cena za poskytnutí služby je uvedena v Ceníku služeb.

Poslání služby

Posláním služby je pomoc mužům, kteří přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou, aby se uživatel mohl osamostatnit a zapojit se v co největší míře do společnosti.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou, pro kterou jsou služby AD určeny, jsou muži ve věku 18 až 80 let, schopni péče o vlastní osobu, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou nebo osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Patří sem například muži:

 • vracející se z výkonu trestu
 • vracející se z protialkoholické léčebny
 • vracející se z nemocnice
 • propuštění z dětských domovů po dosažení 18 let věku
 • kteří přišli jakýmkoliv způsobem o bydlení (podvod, rozešli se s manželkou/ družkou, závislosti…)

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena pro:

 • osoby závislé na omamných a psychotropních látkách bez předchozí léčby
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoby vyžadující speciální potřeby – vozíčkáři, nevidomí, neslyšící
 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jejichž stav vyžaduje odborný dohled či léčbu
 • osoby, které byly pro své chování narušující soužití v azylovém domě vyloučeny, a trvá stanovená doba, v níž nemohou žádat o opětovné poskytnutí služby
 • osoby, které mají možnost řešit svou situaci jiným způsobem
 • osoby, které nespadají do vymezené cílové skupiny

 

Kritéria pro poskytnutí služby

 • plnoletost
 • prokázaná potřebnost služby (sociální situace prokazatelně nepříznivá)
 • snaha řešit svou situaci a chuť spolupracovat s personálem azylového domu
 • písemný souhlas se smluvními podmínkami a s dodržováním domovního řádu AD
 • posudek praktického lékaře – o schopnosti uživatele bydlet v kolektivu osob a v daném zařízení ne starší 1 měsíce  (Posudek praktického lékaře)
 • potvrzení kožního lékaře – o schopnosti uživatele bydlet v kolektivu osob z hlediska kožních chorob ne starší 1 měsíce (Potvrzení kožního lékaře)
 • fyzická a mentální soběstačnost

 

Kritéria pro neposkytnutí služby

 • zájemce žádá o službu, která se v zařízení neposkytuje
 • naplněná kapacita azylového domu. Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (infekční onemocnění, vážné psychické onemocnění)
 • poskytovatel zájemci v době kratší než 6 měsíců před poslední žádostí vypověděl Smlouvu z důvodů porušování povinností

 

Nabízené služby

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
 • možnost provedení celkové hygieny těla
 • podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

 

Pomoc při zajištění stravy:

 • podmínky pro samostatnou přípravu stravy v kuchyňce


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 

Další služby:

 • duchovní poradenství
 • pracovní terapie
 • volnočasové aktivity
 • vzdělávací aktivity

 

Cíle služby

Dlouhodobé strategické cíle

 • návrat uživatele služby do společnosti – jeho resocializace
 • minimalizace závislosti uživatele na službě

Krátkodobé cíle

 • poskytnutí ubytování a zázemí v azylovém domě (možnost pro přípravu stravy a provedení hygieny) minimálně pro 57 osob/rok
 • zapojení uživatelů do společensko - prospěšných činností v rozsahu 3 500 hodin/rok
 • zapojení uživatelů do sociálně - terapeutických činností v rozsahu 50 hodin/rok
 • motivace uživatelů k hledání si vhodného ubytování tak, aby 5 uživatelů v roce získalo vlastní bydlení
 • motivace uživatelů k upevnění dobrých pracovních návyků tak, aby 2 uživatelé/rok získali stálé zaměstnání


Průběh služby

Proces jednání se zájemcem o službu

 • zjištění toho, co uživatel od služby očekává
 • podání informací o službě, představení Azylového domu Elim (poskytované služby, možnosti ubytovaných atd.)
 • seznámení s podmínkami poskytování služby (cena za ubytování a poskytování služeb, další výdaje spojené s poskytováním služeb, způsob nástupu k ubytování a ukončení ubytování, povinnosti a práva uživatelů služeb atd.)
 • zjištění zdravotního stavu zájemce o ubytování
 • dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu

Proces uzavírání smlouvy

 • dohodnutí individuálních podmínek pro poskytování služeb
 • podpis ujednání o podmínkách poskytování služby

Proces poskytování služby uživateli

 • tvorba individuálního plánu poskytování služby
 • zapojení do aktivit v rámci azylového domu
 • realizace cílů stanovených v individuálním plánu
 • průběžné vyhodnocování individuálního plánu

Proces ukončení poskytování služby

 • výstupní pohovor uživatele se sociálním pracovníkem
 • ukončení smlouvy o poskytování služby
 • případné dojednání podmínek pro vyrovnání dluhu uživatele vůči zařízení

Technické a materiální zázemí

Azylový dům Elim na adrese Horní Jasenka 119, Vsetín.

Objekt se nachází v okrajové části města. Budova není bezbariérová. V 2. podlaží je 10 pokojů s celkovou kapacitou 30 míst. V 1. podlaží je velká společenská místnost, kuchyňka pro uživatele, prádelna, služebna, kanceláře a sklady. K budově patří také objekt dílen pro pracovní terapii a údržbu.

V bezprostřední blízkosti budovy je umístěna autobusová zastávka. Od centra města je budova vzdálena cca 2,5 km.

Další místa poskytování jsou v zastavěné části města Vsetín.

První místo je v obytném domu v části města Trávníky, poblíž centra města. V domě jsou dva prostory, které slouží jako Azylový dům Elim.  První byt, je o velikosti 1+1, pro dva uživatele, ve 4. patře, bez výtahu. Druhý prostor je o velikosti 1 +kk, pro dva uživatele, je umístěn v suterénu, bez výtahu.
Od centra města je dům vzdálen cca 5 min chůze.

Další místo je v centru města, jedná se o byt o velikosti 1+1. Byt je určen pro 1 uživatele. V domě je k dispozici výtah. 

Dále je k dispozici byt o velikosti 1+1, který je určen pro 1 osobu. Umístění domu je v okrajové části města, od centra je vzdálený cca 2,5 km, tj. 30 min. chůze.  V blízkosti budovy je zastávka MHD.

 

Služba Azylového domu Elim je poskytována nepřetržitě po dobu nejdéle 18 měsíců od podpisu smlouvy.

Kapacita služby je 36 míst.

Provoz azylového domu je zajištěn po celý rok, 24 hodin denně.

Soubory ke stažení

V části dokumenty ke stažení si můžete stáhnout následující dokumenty:

 • podávání stížností
 • formulář na stížnosti
 • informační leták 1
 • informační leták 2

 

Naši činnost podporují:

z programu

Zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2018

Vs

Město Vsetín

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.