Terénní práce Elim

Náplní Terénní práce Elim je vyhledávání a kontaktování osob žijících na ulici či v provizorních podmínkách, které z jakéhokoliv důvodu nevyužívají pobytové sociální služby, a osob ohrožených ztrátou bydlení v důsledku rizikového způsobu života. Prostřednictvím kontaktní práce je nabízena pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace. 

Registrační číslo služby: 2633569, odkaz na registr sociálních služeb naleznete zde.


Poslání služby

Posláním služby je pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické.


Cílová skupina

Služba Terénní práce Elim je určena osobám bez přístřeší, které žijí a přespávají na ulici či v provizorních podmínkách, a osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena mužům i ženám starším 18-ti let.


Cíle služby

 • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících s životem na ulici a jejich dopadu na společnost
 • prevence ztráty bydlení z důvodu rizikového způsobu života
 • motivování osob ohrožených sociálním vyloučením k řešení jejich nepříznivé sociální situace

 

Základní činnosti služby

 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby

 • kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace
 • poskytování základního sociálního poradenství a potřebných informací o dostupných veřejných službách
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů
 • pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady
 • zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny šatstva
 • zprostředkování ubytování na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně
 • pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami
 • poskytování krizové intervence
 • podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností
 • zprostředkování možností aktivního trávení volného času
 • nabídka potravinových balíčků a nápoje

 

Dostupnost služby

Služba je poskytována v různých částech územního obvodu města Vsetín dle koncentrace osob spadajících do cílové skupiny služby. Kancelář služby se nachází v zařízení Denního centra Elim na adrese: Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo).


Kontaktní hodiny v terénu

pondělí, středa, pátek 9:00 hod. – 14:00 hod.

Kontaktní hodiny v kanceláři

středa 9:00 hod. – 12:00 hod.

 

aktualizováno:

Naši službu podporují:

z programů:
- Zajištění dostupnosti sociálních služeb

na území Zlínského kraje pro rok 2018

Město Vsetín

 


 

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.