...chceme Vám pomoci nést Vaše těžkosti

Sociální rehabilitace Elim

Sociální rehabilitace Elim je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu. Anotace projektu ZDE.

 

Sociální rehabilitace Elim je sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně, pod číslem 1653587 a je poskytována zdarma.

 

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace Elim je snaha o plné zapojení osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

 

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku 18 - 75 let, které splňují podmínky § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jsou buď:

 • osoby se zdravotním postižením (jehož dopady mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby). Patří zde osoby:
  • s chronickým onemocněním, které jim brání vzačlenění do společnosti.
  • s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

a nebo

 • osoby v krizi:
  • osoby, které se ocitly v přechodném stavu vnitřní nerovnováhy způsobeném kritickými událostmi v životě, a svůj stav vnímají jako ohrožení vlastní existence.

 

Službu neposkytujeme osobám,

a)      s nimiž není možné domluvit se běžným způsobem z důvodu

 • smyslového postižení,
 • těžkého a hlubokého mentální postižení (mj. nízko funkční autismus), osoby, které nejsou schopny rozvíjet se v samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti,
 • neznalosti českého nebo slovenského jazyka,
 • závažné poruchy řeči,

b)      u kterých zdravotní stav vyžaduje zdravotní ústavní péči,

c)      které jsou patologicky závislé na alkoholových nebo jiných látkách, a pod jejich vlivem ohrožují okolí či vlastní osobu,

d)      které jsou klienty DC, TP, N (osobami bez přístřeší),

e)      které odmítají aktivně spolupracovat na své sociální rehabilitaci,

f)       které jsou agresivní.

 

Kritéria pro poskytnutí služby osobám z cílové skupiny

 • rozhodnutí zájemce o využívání služby je dobrovolné,
 • zájemce respektuje pravidla poskytování služeb,
 • zájemce je ochoten spolupracovat.

 

Kritéria pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby

 • zájemce žádá službu, kterou provozovatel neposkytuje nebo nespadá do vymezené cílové skupiny osob, jimž je služba poskytována
 • naplněná kapacita služby
 • zájemci byla v uplynulých 3 měsících vypovězena smlouva zdůvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle služby

Posílení či vybudování sociálních vazeb u uživatele a jeho začlenění do společnosti.

 

Jak s Vámi budeme pracovat

 • V době před uzavřením dohody o poskytování služby - jednání se zájemcem o službu:
  • projednání požadavků, očekávání a osobních cílů zájemce o službu
  • zájemci o službu získá komplexní informace o službě (cílová skupina, nabízené služby, způsob podpory, povinnosti plynoucí z dohody, čekací doba, řešení stížností, apod.)
  • vyplníme s Vámi formulář „Jednání se zájemcem o službu sociální rehabilitace"
  • domluvíme se na termínu příští schůzky
  • nabídneme Vám propagační materiály (leták o službě), případně zprostředkujeme služby jiných organizací

 

 • Při uzavírání dohody
  • představíme Vám návrh na písemné uzavření dohody o poskytování služby Sociální rehabilitace Elim
  • vedoucí služby s Vámi uzavře písemnou dohodu o poskytování služby - zájemce je seznámen s obsahem dohody

 

 • Při poskytování služby (po podpisu dohody)
  • naši pracovníci se s Vámi setkávají podle Vašich individuálních potřeb, minimálně však 1x měsíčně
  • zjišťujeme vaše dovednosti
  • vytváříme individuální plán poskytování služby, ve kterém si stanovíte své cíle
  • individuální plán pravidelně minimálně 1x za 6 měsíců společně s Vámi vyhodnocujeme
  • aktivně se podílíte na tvorbě individuálního plánu a na dosažení stanoveného cíle

 

 • Při ukončení poskytování služby
  • ukončíme dohodu o poskytování služby
  • seznámíme Vás s možností a podmínkami, za jakých může službu opětovně využít
  • proběhne výstupní rozhovor (zhodnocení spolupráce, naplnění dohodnutých cílů, ...)

 

Formy poskytování služby

 • Ambulantní - práce s uživatelem, která se odehrává v místě, kde se služba SR nachází nebo v místě pronajatém poskytovatelem k realizaci aktivit služby SR například pro výuku nebo přednášky.
 • Terénní - práce s uživatelem, která se odehrává v jakémkoliv místě mimo kanceláře a prostory SR a mimo prostory poskytovatelem pronajaté například pro výuku nebo přednášky.

 

Oblasti, ve kterých Vám pomůžeme

Pomoc v níže uvedených oblastech poskytujeme klientům dle jejich vlastního nastavení a přání, které společně dohodneme při sestavení individuálního plánu.

 

1)         Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, sestavení rodinného rozpočtu, řešení zadluženosti,
 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu. 

 

2)         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 3. nácvik chování v různých společenských situacích, zvýšení samostatnosti při hledání volného pracovního místa, výběr vhodného oblečení při různých společenských událostech
 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, telefonování, osobní kontakt, sestavení životopisu, žádosti o pracovní místo

 

3)      Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

4)         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 2. informační servis a zprostředkování služeb.

 

Technické a materiální zázemí

Služba „Sociální rehabilitace Elim" se nachází v centru města Vsetín na adrese: Smetanova 1484 („věžák"), 5. patro, v blízkosti MHD, autobusového a vlakového nádraží. Budova má bezbariérový přístup z vchodu od autobusového nádraží. Ve vestibulu je také výtah.

V prostorách sociální rehabilitace se nachází kanceláře pracovníků a dvě klubovny. Kanceláře jsou vybaveny kancelářským nábytkem a běžnou kancelářskou technikou a je zde dostatek místa pro jednání s uživateli služby.  Uživatelé služby mají k dispozici PC s přístupem k internetu. 

V klubovnách probíhají organizované aktivity. Klubovna 1 je vybavena cvičnou kuchyní, dále pracovními stoly, židlemi a nábytkem pro ukládání potřeb. Klubovna 2 je vybavena pracovními stoly a židlemi.

 

Provozní doba:

V pracovní dny:

pondělí                       7:30 - 15:30 hod.
úterý                          7:30 - 15:30 hod.
středa                         7:30 - 15:30 hod.
čtvrtek                        7:30 - 15:30 hod.
pátek                          7:30 - 15:30 hod.

 

Po vzájemné domluvě mezi klientem a klíčovým pracovníkem je možné poskytovat služby Sociální rehabilitace Elim i mimo stanovenou provozní dobu. Vždy ale na základě stanovených potřeb klienta a individuální zakázky s klientem služby stanovené v jeho individuálním plánu.


Kapacita služby

Ambulantní forma:

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování služby je 15 uživatelů.

 

Terénní forma:

Okamžitá kapacita terénní formy poskytování služby je 10 uživatelů.

 

Celková kapacita služby:

Maximální celková kapacita uživatelů s uzavřenou dohodou o poskytování služby je 60 osob.

 

 

Naši službu podporují:

Z programu:Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.